CONDICIONS GENERALS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT


PROPIETAT I GESTIÓ

www.siente-online.es, d'ara endavant ‘aquesta WEB’, o ‘aquest lloc web’, és propietat i és gestionat per AMBOAINE GESTIÓ SL d'ara endavant SENT, amb les següents dades:

  • Adreça: c/ Espronceda 281, 5-4, 08018 - Barcelona
  • CIF o NIF: B64865488
  • Telèfon: 934 50 88 58
  • Email: hola@siente.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 40794. Foli 207. Fulla B 375337.

Amboaine Gestió SL posa a la seva disposició aquest avís per a informar de les condicions d'ús d'aquesta WEB, www.siente-online.es, en compliment de la Llei 34/2002 LSSI-CE i del Reglament General de Protecció de Dades (RGTD) Reglament EU/2016/679.ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS

L'accés i/o ús d'aquest lloc web fa que Vostè sigui Usuari d'aquest, considerant-se per tant que accepta completament de manera expressa i voluntària aquestes condicions legals.ÚS I CONTINGUT D'AQUEST LLOC WEB

www.siente-online.es proporciona l'accés d'informació, serveis i/o programes, d'ara endavant ‘els continguts’, pertanyents a Siente o als seus llicenciadors, als quals Vostè com a Usuari pot tenir accés. L'Usuari assumeix la responsabilitat derivada de l'ús d'aquesta WEB.

Vostè com a Usuari es compromet a fer un ús lícit i adequat dels continguts i serveis. Entre altres i de manera enunciativa i no limitativa, es compromet a:

  1. Subministrar informació veraç en el cas que registri les seves dades en aquest lloc web, i a fer un ús diligent i confidencial de la contrasenya d'aquest registre.
  2. En el cas que participi en fòrums i/o xats d'aquest lloc web, a fer un ús diligent i lleial dels mateixos i no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, a no difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfics, d'apologia del terrorisme o atemptatoris contra els drets humans; a no emprar aquests fòrums o xats amb informacions no verídiques que indueixin a engany, i a no fer publicitat ni positiva ni negativa de manera repetitiva o enganyosa de cap empresa o servei.
  3. A no provocar danys o problemes en els sistemes físics i/o lògics de Siente, dels seus proveïdors o de terceres persones, a no introduir virus o qualsevol programa mal intencionat.
  4. A no intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes d'altres Usuaris, ni manipular o modificar els missatges o registres ni operacions comercials de tercers.
  5. Siente es reserva el dret de retirar qualsevol comentari, o informació subministrada que entengui que contravenen els punts 1r i/o 2n i/o 3r anteriors.

En cualquier caso, Ud. como Usuario, entiende que Siente no será responsable ni garantiza la veracidad de las opiniones o comentarios vertidos por los Usuarios de foros, chats u otras herramientas de participación.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Siente per si mateixa i també com a cessionària de qualsevol altre subministrador del qual sigui cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de www.siente-online.es. De tal forma que els elements continguts en aquesta, a títol enunciatiu, però no limitatiu, Imatges, sons, vídeo, programari i textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador utilitzats per al seu funcionament són de la seva propietat intel·lectual o industrial, o disposa de llicències d'ús dels mateixos com a cessionària.

En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, Arts. 8 i 32.1 paràgraf segon, està expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per qualsevol mitjà de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials, sense l'autorització expressa de Siente. L'Usuari podrà visualitzar, imprimir o emmagatzemar en el seu disc dur o en qualsevol altre suport parteix o la totalitat dels continguts quan això sigui exclusivament per al seu ús personal.

De cap manera l'Usuari podrà alterar, suprimir, bloquejar o sortejar cap dels elements de seguretat o protecció que estigués instal·lat en aquest lloc web. Tampoc podrà alterar, modificar o eliminar, els continguts d'aquest, més enllà del permès pels mecanismes de participació d'aquest lloc web, com ara fòrums, o centres de comentaris.

L'Usuari es compromet a respectar la propietat intel·lectual dels continguts d'aquest lloc web.MODIFICACIONS

Siente com a titular d'aquest lloc web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions en els continguts allotjats en aquest, podent per tant modificar, afegir o suprimir serveis i continguts d'aquest, així com alterar la forma en què aquests continguts es mostren o estan organitzats.EXCLUSIÓ DE GARANTIES

Siente com a titular d'aquest lloc web, adopta mesures tècniques i humanes per a evitar qualsevol perjudici, inexactitud o error en aquest lloc web, així com la seva màxima disponibilitat. No obstant això, no es garanteix que això no pugui succeir i per tant, no es fa en cap cas responsables dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu però no limitatiu possibles errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del servei prestat a través d'aquest lloc web, transmissió de virus o programari maliciós, errors en els càlculs, i qualsevol altre perjudici originat per l'ús d'aquest lloc web.ENLLAÇOS

Siente com a titular d'aquest lloc web no garanteix ni assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni el funcionament dels llocs web als quals pugui estar enllaçada aquesta web mitjançant enllaços o un altre tipus d'enllaços.

En cap cas Siente assumeix cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garanteix els continguts del mateix de cap manera ni la seva disponibilitat tècnica.


La inclusió d'aquestes connexions externes no implica cap mena d'associació ni de relació empresarial amb les entitats connectades.DRET DE EXCLUSIÓ

Siente podrà retirar temporalment o de manera definitiva, per pròpia iniciativa o a instàncies d'un tercer, l'accés i/o als serveis prestats per aquest lloc web sense necessitat de preavís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions d'ús o facin ús indegut d'aquest.GENERALITATS

Siente podrà perseguir l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda d'aquest lloc web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre.


VIGÈNCIA D'AQUESTES CONDICIONS

Siente podrà modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sent degudament publicades pel mateix mitjà que aquí apareixen. Aquestes condicions estaran vigents fins que siguin substituïdes per unes altres degudament publicades.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Siente i l'Usuari es regirà per la normativa Espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte els casos específics de defensa dels drets dels consumidors i usuaris, tal com estableix la legislació actual.PROTECCIÓ DE DADES

Siente compleix amb les directrius de la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, del Reglament General de Protecció de Dades (RGTD) Reglament EU/2016/679 i altra legislació aplicable a cada moment. Per això, les dades personals que ens faciliti com a Usuari seran tractats d'acord amb la legislació vigent, recollint-se en l'arxiu corresponent, el responsable del qual és Amboaine Gestió SL. Aquestes dades segons el RGTD EU2016/679 són de caràcter mínim necessari per a donar el correcte servei al client, no són de categoria especial i estan emparats en el tracte estrictament comercial del Codi de Comerç i per tant tenen un interès legitimo per a totes dues parts.

Les dades introduïdes reben un tracte mínim, estrictament relacionat amb l'emissió de la factura i la deguda identificació del subjecte passiu de la transacció i les seves dades fiscals (emparat en les lleis fiscals d'obligat compliment), el reconeixement de, lloc de l'enviament de la mercaderia al lloc designat pel propi Client per a la seva recollida efectiva i per a enviar promocions de Siente a través de mail. Les dades no són usats ni cedits per a cap altre ús.L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i revocació dirigint-se a Amboaine Gestió SL per correu ordinari en Espronceda 281, 5-4, 08018 Barcelona o per email hola@siente.es, amb la referència ‘PROTECCIÓ DE DADES’ adjuntant còpia del seu DNI o document oficial que li acrediti.